Hospitalizacja

     Pobyt w szpitalu niemal zawsze wiąże się ze stresem. Aby ułatwić Państwu te niecodzienne chwile zamieszczamy informacje, które uznaliśmy za przydatne pacjentom.

 

     Co to jest hospitalizacja?


     Przez hospitalizację należy rozumieć całodobowe udzielanie świadczeń obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny trwający od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala do momentu jego wypisu.

 

     Hospitalizacja obejmuje:

 • badania diagnostyczne zlecone przez lekarza,
 • terapię (leczenie),
 • pielęgnację i rehabilitację niezbędne w toku leczenia.

 

     Pacjentowi przyjętemu do szpitala zapewniane są bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia.

      Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i dokonywane formalności związane z przyjęciem do szpitala.

 

     Przy przyjęciu do szpitala oprócz skierowania należy mieć ze sobą:

     • dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport);
     • karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych;
     • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW (jeżeli takie pacjent posiada);
     • wykaz aktualnie przyjmowanych leków;
     • pidżamę, bieliznę osobistą, ręczniki, kapcie, komplet przyborów toaletowych, kubeczek lub szklankę.

 

Panie do porodu prosimy o zabranie również:

 

 • karty przebiegu ciąży i oryginału dokumentu potwierdzającego grupę krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi;
 • nocną bieliznę umożliwiającą karmienie piersią, stosowany dotychczas preparat do higieny intymnej;
 • dla noworodka:  ciepły, bawełniany kaftanik - 3 szt., cienki bawełniany kaftanik lub body - 3 szt., śpioszki lub pajacyk - 3 pary, bawełniana czapeczka bez wiązania - 2 szt., skarpetki - 2 pary, kocyk rożek. Wszystkie rzeczy (nawet nowe) powinny być uprane i uprasowane. Dozwolone jest stosowanie własnych środków do pielęgnacji noworodka po uzgodnieniu z personelem oddziału.

Drogie Panie, pamiętajcie o tym, aby zmyć lakier z paznokci (kolor płytki paznokciowej jest ważną informacją o stanie zdrowia). Przyszłym mamom krótkie paznokcie bez tipsów ułatwią zajmowanie się noworodkiem.

 

Znaki identyfikacyjne pacjentów hospitalizowanych

 

Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znak identyfikacyjny w postaci opaski opatrzonej numerem księgi głównej i skrótem nazwy oddziału na awersie oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta na rewersie.

Obowiązek zaopatrywania pacjentów w tego rodzaju znaki identyfikacyjne wynika z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

     Po dokonaniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
Ubranie osobiste na czas pobytu w szpitalu zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub szafkach przyłóżkowych.

 

Przyjęcie do poradni specjalistycznej

 

Pacjenci zgłaszający się do przyszpitalnych poradni specjalistycznych powinni mieć ze sobą:

 

  • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty,

   Uwaga: konieczność posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy pacjentów zgłaszających się do poradni: ginekologiczno – położniczej, onkologicznej,

  • aktualne wyniki badań (w przypadku ich posiadania),

  • dowód tożsamości.

 

      Oferta specjalna dla naszych Pacjentów

Oferujemy Państwu:

- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w domu Pacjenta,

- usługi transportu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

 

 

UWAGA! Brakowanie dokumentacji z lat 1996 i 1997
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o brakowaniu dokumentacji medycznej za lata 1996 i 1997. W związku z powyższym istnieje możliwość odebrania dokumentacji indywidualnej wewnętrznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta, za pokwitowaniem.

 

Obowiązek informacyjny - ADO

 
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z 2016 r. poz. 922), informujemy że:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, adres: ul. Terebelska 57-65 21-500 Biała Podlaska.

Celem przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest ochrona zdrowia, udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych i świadczeń szpitalnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 1638 z późn. zm.), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane.
Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art. 32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione:

 • podmiotom/organom,  uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 186 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2016r., poz. 186 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. Z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1251 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2016r , poz. 1638 z pózn. zm.).

 

 

Dodatkowe informacje