Konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Naczelnej Pielęgniarki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej


na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 654 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).


ogłasza konkurs na stanowisko:
Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Naczelnej Pielęgniarki
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej


Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 poz. 182) tj.:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów do wglądu);
7. opinia dyrektora zakładu pracy, w którym kandydat jest/był ostatnio zatrudniony
8. pisemna koncepcja zarządzania personelem pielęgniarskim oraz organizacji pracy w oddziale;
9. zaświadczenie o niekaralności;
10.zaświadczenie o niekaralności z samorządu zawodowego.
11.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.


Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs na stanowisko „Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - Naczelnej Pielęgniarki” osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej; ul. Terebelska 57-65, budynek CDA lub pocztą na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57 – 65, 21-500 Biała Podlaska.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (bud. CDA).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zatrudni na stanowisko Głównego Specjalisty ds. badań klinicznych i innowacyjnych technologii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

zatrudni na stanowisko:

Główny Specjalista

ds. badań klinicznych i innowacyjnych technologii

Miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Czas pracy: pełen wymiar

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe medyczne lub prawnicze lub zarządcze

 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (potwierdzona certyfikatem),

 • umiejętność delegowania zadań, komunikatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • kreatywność,

 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

    • stabilne zatrudnienie w stałym wymiarze czasu pracy,

    • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,

    • poszerzanie posiadanych umiejętności i rozwój zawodowy,

    • praca w młodym, prężnie rozwijającym się zespole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

WSzS w Białej Podlaskiej

Dział Służb Pracowniczych

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (83) 414 72 28

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zatrudni na stanowisko Analityka Medycznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

zatrudni na stanowisko:

ANALITYK MEDYCZNY

Stanowisko: magistra analityki medycznej

Miejsce pracy: Zakład Patomorfologii w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej
Podlaskiej

Czas pracy: pełen wymiar

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,

 • tytuł magistra analityki medycznej,

 • udokumentowany dorobek zawodowy, w tym przynajmniej 2 letni staż pracy w zawodzie,

 • obsługa komputera.

 

Oferujemy:

    • stabilne zatrudnienie w stałym wymiarze czasu pracy,

    • atrakcyjne warunki zatrudnienia,

    • poszerzanie posiadanych umiejętności,

 

Osoby zainteresowany prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

WSzS w Białej Podlaskiej

Dział Służb Pracowniczych

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (83) 41  47 228

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul.Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

                                                                 Biała Podlaska dn.25.01.2016r.

 

„ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni w Aptece szpitalnej magistra farmacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod wskazanym niżej adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Bliższe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 41 47 213 lub (83) 41 47 214.”

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zatrudni

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni

 • lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji, lub chętnego specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej,
 • lekarza specjalistę w zakresie nefrologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie nefrologii,
 • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie rehabilitacji,
 • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii,
 • lekarza specjalistę w zakresie neurologii.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji lub kartę specjalizacyjną.

           Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 414 72 13.”