Ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologicznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2012r. poz. 182) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r.(Dz. U. z  2016 poz. 1957) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy   w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896). ogłasza konkurs  na stanowisko:

 

ORDYNATORA ODDZIAŁU FTYZJOPULMONOLOGICZNEGO

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w BIAŁEJ PODLASKIEJ    

 

                    
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 poz. 182) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r.(Dz. U. z  2016 poz. 1957) tj.:
1.podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2.dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5.zaświadczenie o zatrudnieniu z okresu ostatnich trzech lat, a w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł – świadectwo pracy;
6.inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
7. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być przez kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem, (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów do wglądu);
8. opinia konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny,
9. opinia dyrektora zakładu pracy, w którym kandydat jest/był ostatnio zatrudniony,
10. pisemna koncepcja zarządzania oddziałem uwzględniająca rozwój działalności medycznej oddziału,
11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
12. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonych stanowisk zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu
Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

Konkurs na stanowisko „ORDYNATORA ODDZIAŁU FTYZJOPULMONOLOGICZNEGO

osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej lub pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 57 – 65

21-500 Biała Podlaska


Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Decyduje data wpływu na sekretariat WSzS w Białej Podlaskiej
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie. Miejscem posiedzeń Komisji Konkursowej do rozpatrywania zgłoszonych kandydatur będzie Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4.

O terminie posiedzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
Dane kontaktowe WSzS w Białej Podlaskiej: www.szpitalbp.pl ; tel. sekretariatu 83 41 47 212;  83 41 47 213

Pielęgniarka Epidemiologiczna

                                
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

zatrudni na stanowisko:

 PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA

Stanowisko:       Pielęgniarka epidemiologiczna
Miejsce pracy:    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Czas pracy:         pełen wymiar
Rodzaj umowy:   umowa o pracę

Opis stanowiska:    

 • monitorowanie i analizowanie zakażeń szpitalnych oraz stanu  bakteriologicznego wszystkich działów szpitala,
 • doradztwo w postępowaniu pielęgnacyjnym z chorymi szczególnie narażonymi na zakażenia,
 • wydawanie zaleceń dotyczących zadań realizowanych w zakresie działalności epidemiologicznej i kontrola merytoryczna ich realizacji.

Wymagania: 

 • tytuł magistra pielęgniarstwa, tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny epidemiologii
 • udokumentowany dorobek zawodowy, w tym przynajmniej 3 letni staż pracy w zawodzie,
 • obsługa komputera.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w stałym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • poszerzanie posiadanych umiejętności,

Osoby zainteresowany prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:

WSzS w Białej Podlaskiej
Dział Służb Pracowniczych
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (83) 41  47 220

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)".
   

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

zatrudni na stanowisko:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zatrudni

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni

 • lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji, lub chętnego specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej,
 • lekarza specjalistę w zakresie nefrologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie nefrologii,
 • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie rehabilitacji,
 • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii,
 • lekarza specjalistę w zakresie neurologii.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji lub kartę specjalizacyjną.

           Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 414 72 13.”