Konkurs na stanowisko: Ordynatora Oddziału Dziecięcego

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
ogłasza konkurs na stanowisko:
•    Ordynatora Oddziału Dziecięcego
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje  określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone  w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 2012. poz.182)
 oraz
Do składanych dokumentów  kandydaci powinni dołączyć:
•    ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej  kandydata dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie  WSzS w Białej Podlaskiej;
•    opracowaną pisemną koncepcję prowadzenia  i rozwoju oddziału,
•    dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie  uwierzytelnione. Oferty wraz z dokumentami należy składać  w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska
z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Dziecięcego” wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej lub drogą elektroniczną pod adresem  e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż 60 dni od daty zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Konkurs na stanowisko: Ordynatora Oddziału Kardiologicznego

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ogłasza konkurs na stanowisko:

Ordynatora Oddziału Kardiologicznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U. 2012. poz.182)

oraz

Do składanych dokumentów kandydaci powinni dołączyć:

 • ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej kandydata dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej,
 • opracowaną pisemną zwięzłą koncepcję prowadzenia i rozwoju oddziału,
 • dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata: w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, druga – aktualnego pracodawcy,
 • zaświadczenie o niekaralności zawodowej z właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • dyplom specjalisty w dziedzinie kardiologii lub specjalizacji II0 w dziedzinie kardiologii.

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione. Komplet dokumentów należy złożyć w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologicznego” wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż 60 dni od daty zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Konkurs na stanowisko Ordynatora oddziału Urazowo - Ortopedycznego

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

ogłasza konkurs na stanowisko:

  • Ordynatora Oddziału Urazowo -Ortopedycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. W sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionych w § 12 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012.182)

oraz

Do składanych dokumentów kandydaci powinni dołączyć:

  • ankietę dokumentującą przebieg pracy zawodowej dostępną w siedzibie LIL oraz w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej;

  • opracowaną pisemną koncepcję prowadzenia i rozwoju oddziału,

  • dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych kandydata w tym jedna konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione. Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Urazowo - Ortopedycznego” wraz z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać osobiście w sekretariacie WSzS w Białej Podlaskiej lub droga elektroniczną pod adresem: e-mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż 60 dni od daty zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres: ul. Terebelska 57/65, 21-500 Biała Podlaska

              Kandydaci powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) tj. posiadać:

-          tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty,

-          tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

-          co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

             

Oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 3. potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. zaświadczenie o niekaralności
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko,
 7. pisemną koncepcję pracy na tym stanowisku.

              Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej ”

- osobiście lub pocztą w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszeniapod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Lubomelska 1/3

20-072 Lublin

              Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

 

            Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i finansowym kandydaci mogą uzyskać
osobiście i pisemnie w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. Lubomelska 1/3, 20-072 pokój 328, tel. 081 44-16-510 oraz drogą elektroniczną
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.. Każdemu zgłaszającemu się kandydatowi udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2012r. poz. 182) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 poz. 182) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;

 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;

 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

 6. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 5, powinny być poświadczone za zgodność
  z oryginałem,
  (kandydat obowiązany jest przedstawić komisji konkursowej oryginały dokumentów do wglądu);

 7. opinia dyrektora zakładu pracy, w którym kandydat jest/był ostatnio zatrudniony

 8. pisemna koncepcja zarządzania personelem pielęgniarskim oraz organizacji pracy w oddziale;

 9. zaświadczenie o niekaralności;

 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Oferty z dokumentami, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminiedo 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko „Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego”

osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;

lub pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 57 – 65

21-500 Biała Podlaska

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – 60 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zatrudni

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ul. Terebelska 57-65 zatrudni

 • lekarza specjalistę w zakresie onkologii klinicznej, w trakcie specjalizacji, lub chętnego specjalizować się w zakresie onkologii klinicznej,
 • lekarza specjalistę w zakresie nefrologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie nefrologii,
 • lekarza specjalistę w zakresie okulistyki, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie okulistyki,
 • lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie rehabilitacji
 • lekarza specjalistę w zakresie gastroenterologii, w trakcie specjalizacji lub chętnego specjalizować się w zakresie gastroenterologii.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o składanie ofert na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

podanie o pracę, CV, dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu, dyplom uzyskania specjalizacji lub kartę specjalizacyjną.

           Szczegółowe informacje w sprawie zatrudnienia można uzyskać pod nr tel.(083) 342 82 13.”