Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi

 

Czym jest Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi?

Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi jest wiarygodnym dokumentem potwierdzającym posiadaną grupę krwi. Jest dokumentem zgodnym z polskimi przepisami i posiadającym akceptację Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

 

Z czego zrobiony jest ten dokument?

Karta wykonana z tworzywa, wielkością i strukturą przypomina powszechnie używaną kartę bankomatową.

 

Jak i gdzie można uzyskać Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi?

Aby uzyskać Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi należy:

  • udać się do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-67 (na parterze) od poniedziałku do piątku w godz. 645 – 1600,
  • dokonać opłaty za badania i wydanie dokumentu wg obowiązującego cennika,
  • wejść do punktu pobrań gdzie po okazaniu dowodu osobistego pobrana zostanie pierwsza z dwóch wymaganych próbek,
  • zgłosić się po raz drugi w celu pobrania kolejnej próbki,
  • w wyznaczonym przez pracownika WSzS terminie odebrać Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi.

 

Na jakiej podstawie dokonywany jest wpis wyniku badania grupy krwi do Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi?

Wpisu grupy krwi do Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi lub innego dokumentu tożsamości można dokonać tylko na podstawie identycznych wyników uzyskanych podczas badania dwóch niezależnie pobranych próbek krwi w różnym czasie przez dwa różne zespoły.

 

Wpisu dokonuje się na podstawie

  • dwóch wyników z pracowni, w której dokonuje się wpisu (obowiązuje wpisanie dwóch numerów i dat badań) lub
  • jednego oryginalnego wyniku z innej pracowni, a drugiego z pracowni, dokonującej wpisu (obowiązuje wpisanie dwóch numerów i dat badań, z zaznaczeniem w książce ewidencyjnej, z jakiej pracowni pochodzi jedno z badań).
  • wynik badania grupy krwi można przepisać z dokumentu do dokumentu wyłącznie w sytuacji, jeżeli zapis jest dokonany prawidłowo (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i nie wzbudza zastrzeżeń, czyli zawiera czytelną pieczątkę pracowni dokonującej wpisu, dwa numery badań i dwie daty ich wykonania, nr księgi ewidencyjnej, datę wpisu oraz pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za wpis.

Weryfikacji zapisu dokonują pracownicy Pracowni Serologii Transfuzjologicznej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (np. brak jednego z numerów badań), wpis w starym dokumencie tożsamości traktowany jest jako jedno badanie. Konieczne jest wówczas pobieranie próbki krwi i wykonanie badania kontrolnego.


Uwaga!

Jeżeli pacjent dysponuje wynikiem o wykrytych w przeszłości w surowicy przeciwciałach odpornościowych, powinien go bezwzględnie przedstawić w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej celem wpisania tej informacji w Karcie Identyfikacyjnej Grupy Krwi.

 

Jakie są elementy składowe kosztu uzyskania tego potwierdzającego posiadaną grupę krwi dokumentu?

Badania grupy krwi dla celów wyrobienia KIGK i jej wydanie nie są świadczeniem refundowanym z Narodowego Funduszu Zdrowia. Musimy za nie zapłacić.

Na koszt uzyskania Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi składają się:

  • 2 badania grupy krwi,
  • wydanie karty.

 

Do pobrania:

Cennik usług WSzS w Białej Podlaskiej

Uwaga! W cenniku podano cenę jednego badania grupy krwi.

 

Jaki jest okres ważności karty?

Kartę wyrabiamy raz na całe życie i wraz z dowodem osobistym jest honorowana przez Służbę Zdrowia.

 

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat Karty Identyfikacyjnej Grupy Krwi?

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem tel. 83 414 71 37 lub też osobiście w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej naszego Szpitala.

Powrót na początek strony