Badania kliniczne aktualnie prowadzone w WSzS


Badania kliniczne prowadzone aktualnie w WSzS


1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, wieloośrodkowe badanie cefepimu/AAI101 u hospitalizowanych osób dorosłych z powikłanymi zakażeniami układu moczowego, w tym ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek. (Rekrutacja zamknięta)

2. Otwarte badanie I fazy, prowadzone w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję rucaparibu u pacjentów z zaawansowanym guzem litym oraz umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub prawidłową czynnością wątroby.

3. Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3, porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i kabozantynibem lub niwolumabem i ipilimumabem oraz kabozantynibem z monoterapią sunitynibem u chorych z uprzednio nieleczonym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym. (Rekrutacja zamknięta)

4. Kluczowe, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone zmodyfikowaną metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 3 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną M-001 - szczepionki przeciw grypie, podawanej w dwóch dawkach domięśniowo, w populacji osób starszych i w podeszłym wieku.

5. Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kombinacji cefepimu z AAI101 w porównaniu z piperacyliną/tazobaktamem w leczeniu powikłanych zakażeń dróg moczowych, w tym ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, u dorosłych.

6. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją aktywną badanie fazy 3, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu CT – P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin, jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

7. Prowadzone metodą otwartej próby badanie I fazy nad interakcjami między lekami, mające na celu określenie wpływu stosowania rucaparibu na farmakokinetykę rozuwastatyny stosowanej doustnie (grupa A) oraz doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu) (grupa B) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

Powrót na początek strony