STAŻ PODYPLOMOWY W WSZS W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zasady przyjmowania lekarzy na staż podyplomowy w WSzS w Białej Podlaskiej:

1. W przypadku możliwości odbywania stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  (WSzS) w Białej Podlaskiej (jurysdykcja Lubelskiej Izby Lekarskiej – LIL), lekarz musi złożyć w sekretariacie WSzS podanie do Dyrektora WSzS z taką prośbą. Dyrektor dekretuje wniosek i przekazuje go do Działu Rozwoju i Szkoleń (pok. 33).

2. W ciągu 14 dni roboczych, Dział Rozwoju i Szkoleń wydaje lekarzowi decyzję w sprawie możliwości odbywania stażu podyplomowego, którą zainteresowany dostarczyć powinien do Lubelskiej Izby Lekarskiej wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez LIL do odbycia stażu podyplomowego. Wydaną decyzję Dział Rozwoju i Szkoleń przekazuje również do wiadomości Działu Służb Pracowniczych (pok. 12).

3. Lubelska Izba Lekarska kieruje lekarza na staż podyplomowy zgodnie z otrzymanymi dokumentami.

4. Lekarz przed rozpoczęciem stażu podyplomowego w WSzS w Białej Podlaskiej przedstawia w Dziale Rozwoju i Szkoleń skierowanie na staż podyplomowy wydane przez Lubelską Izbę Lekarską oraz podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną. Pozostałe kwestie formalne reguluje w Dziale Służb Pracowniczych.

Lekarze - cudzoziemcy:

1. Warunkiem odbywania stażu podyplomowego na terenie RP przez lekarzy-cudzoziemców jest zdanie egzaminu nostryfikacyjnego oraz egzaminu z języka polskiego.

2. W przypadku, kiedy lekarz-cudzoziemiec chce rozpocząć staż podyplomowy w innym terminie niż wskazanym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.), tj. 1 października lub 1 marca, powinien wystosować pismo do Ministerstwa Zdrowia z taką prośbą.

3. Lekarz-cudzoziemiec, który:

  • nie posiada ważnej Karty Polaka, bądź
  • posiada wizę na czas określony lub
  • ma ustalony pobyt czasowy na terenie RP,

może odbyć staż podyplomowy wyłącznie w szpitalu klinicznym (np. SPSK nr 1 w Lublinie, SPSK nr 4 w Lublinie).

4. Lekarz-cudzoziemiec, który:

  • posiada ważną Kartę Polaka,

może odbyć staż podyplomowy w każdym szpitalu na terenie RP, zgodnie z jurysdykcją Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL).

5. W przypadku możliwości odbywania stażu podyplomowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  (WSzS) w Białej Podlaskiej (jurysdykcja Lubelskiej Izby Lekarskiej – LIL), należy postępować według Zasad przyjmowania lekarzy na staż podyplomowy w WSzS w Białej Podlaskiej, przedstawionych powyżej.

Powrót na początek strony