Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 32 000 000 zł na finansowanie projektu pn: "Bialska Onkologia"

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986, z późn. zm.) - art. 4 pkt 3 lit. ja na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 32 000 000 zł na finansowanie projektu pn: Bialska Onkologia" na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

Powrót na początek strony