Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

                               

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Brzeskim Szpitalem Obwodowym w Brześciu realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. W dniu 16.08.2018 roku WSzS w Białej Podlaskiej podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju RP umowę grantową o wdrożenie  i dofinansowanie projektu w ramach Programu.   

W dn. 17.08.2018 r. szpitale partnerskie podpisały umowę partnerską w zakresie wspólnej realizacji projektu.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.   


Okres realizacji projektu: 01.03.2019-28.02.2021

Uczestnicy projektu:
1.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Beneficjent Wiodący
2.    Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu - Beneficjent

Całkowita wartość projektu: 2.579.221,58 EUR, w tym:
•    wartość zadań realizowanych po stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej:
      416.163,58 EUR,
•    wartość zadań realizowanych po stronie Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu: 2.163.058,00 EUR.

Dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: 1.826.819,91 EUR, w tym:
•    Beneficjent Wiodący (WSzS w Białej Podlaskiej): 294.753,94 EUR,
•    Beneficjent (Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu): 1.532.065,97 EUR.

Rezultaty projektu:
•    zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej i usług socjalnych [osoby] - 1 762 220,
•    liczba zorganizowanych badań medycznych  - 6 200,
•    liczba wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego -10 (2 konferencje naukowo-szkoleniowe oraz 8 szkoleń personelu medycznego),
•    liczba uczestników wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego - 440,
•    liczba nowych lub poprawionych usług opieki zdrowotnej - 2 (badania wątroby z wykorzystaniem urządzenia do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastograficzną)
•    liczba zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego - 42,
•    liczba zmodernizowanych /udoskonalonych placówek medycznych - 2.

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Beneficjent Wiodący) zakupił specjalistyczny sprzęt medyczny służący podniesieniu jakości i skróceniu czasu diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych, w tym:
      • urządzenie do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastograficzną
      • zautomatyzowany  zamknięty system Real-Time PCR
      • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
      • kontrolowana wytrząsarka obrotowa
      • system automatycznego barwienia próbek metodą Grama z pakietem startowym metodą Gram
      • cieplarka o pojemności około 140l
      • cieplarka  o pojemności około 55l
      • wirówka laboratoryjna z akcesoriami
      • mikroskop z dodatkową cyfrową kamerą wideo i oprogramowaniem do archiwizacji

W partnerskim szpitalu z Brześcia na Białorusi obecnie trwa również przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego, który podobnie jak w WSzS w Białej Podlaskiej służyć będzie skróceniu diagnostyki podniesieni jakości leczenia pacjentów zakaźnych, ograniczając rozprzestrzenianie się  chorób zakaźnych przez granicę.

Powrót na początek strony