Badania kliniczne aktualnie prowadzone w WSzS

Badania kliniczne prowadzone aktualnie w WSzS

 1. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, wieloośrodkowe badanie cefepimu/AAI101 u hospitalizowanych osób dorosłych z powikłanymi zakażeniami układu moczowego, w tym ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek. (Rekrutacja zamknięta)
 2. Otwarte badanie I fazy, prowadzone w grupach równoległych, oceniające farmakokinetykę, bezpieczeństwo i tolerancję rucaparibu u pacjentów z zaawansowanym guzem litym oraz umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub prawidłową czynnością wątroby. (Rekrutacja zamknięta)
 3. Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3, porównujące leczenie skojarzone niwolumabem i kabozantynibem lub niwolumabem i ipilimumabem oraz kabozantynibem z monoterapią sunitynibem u chorych z uprzednio nieleczonym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym. (Rekrutacja zamknięta)
 4. Kluczowe, wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone zmodyfikowaną metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 3 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną M-001 - szczepionki przeciw grypie, podawanej w dwóch dawkach domięśniowo, w populacji osób starszych i w podeszłym wieku. (Rekrutacja zamknięta)
 5. Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji kombinacji cefepimu z AAI101 w porównaniu z piperacyliną/tazobaktamem w leczeniu powikłanych zakażeń dróg moczowych, w tym ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek, u dorosłych. (Rekrutacja zamknięta)
 6. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane substancją aktywną badanie fazy 3, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa produktu CT – P16 oraz zatwierdzonego przez UE leku Avastin, jako leczenia pierwszej linii przerzutowego lub nawrotowego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. (Rekrutacja zamknięta)
 7. Prowadzone metodą otwartej próby badanie I fazy nad interakcjami między lekami, mające na celu określenie wpływu stosowania rucaparibu na farmakokinetykę rozuwastatyny stosowanej doustnie (grupa A) oraz doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu) (grupa B) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi. (Rekrutacja zamknięta)
 8. Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy I mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, tolerancji, farmakokinetyki i wstępnej skuteczności HMPL-689 i HMPL-523 u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem. (Rekrutacja zamknięta)
 9. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane badanie fazy 3 oceniające kabozantynib w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimumabem w porównaniu z niwolumabem i ipilimumabem w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym z grupy średniego lub wysokiego ryzyka. (Rekrutacja zamknięta)
 10. Wieloośrodkowe, randomizowane prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne fazy III dotyczące stosowania SHR3680 w skojarzeniu z leczeniem przeciwandrogenowym (androgen deprived therapy, ADT) w porównaniu z bikalutamidem w skojarzeniu z leczeniem przeciwandrogenowym w leczeniu przerzutowego hormonozależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów z dużą masą guza. (Rekrutacja zamknięta)
 11. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3b, oceniające leczenie nivolumabem podawanym w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z monoterapią nivolumabem u pacjentów z uprzednio nieleczonym, zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, z obecnością czynników pośredniego lub wysokiego ryzyka. (Rekrutacja zamknięta)
 12. Badanie kliniczne fazy 3 z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo, dotyczące stosowania romiplostymu w małopłytkowości u pacjentów przyjmujących chemioterapię w leczeniu raka żołądkowo - jelitowego lub raka jelita grubego.
 13. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania irynotekanu liposomowego do wstrzykiwań (ONIVYDE®) w porównaniu z topotekanem u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca, u których wystąpiła progresja choroby podczas albo po zakończeniu leczenia pierwszego rzutu opartego na pochodnych platyny. (Rekrutacja zamknięta)
 14. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie mające na celu określenie bezpieczeństwa i skuteczności estetrolu (E4) w leczeniu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. (Rekrutacja zamknięta)
 15. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające stosowanie chemioterapii opartej na związkach platyny w monoterapii lub w skojarzeniu z INCMGA00012 w leczeniu pierwszego rzutu przerzutowej postaci płaskonabłonkowego i niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca (PODIUM 304). (Rekrutacja zamknięta)
 16. Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy I ze zwiększeniem dawki mające na celu określenie maksymalnej tolerowanej dawki dla Trichostatyny A u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie nowotworami hematologicznymi.
 17. Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające nie mniejszą skuteczność (badanie typu „non-inferiority”) niwolumabu podawanego podskórnie w porównaniu z niwolumabem podawanym dożylnie u uczestników z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jasnokomórkowym nerki, którzy otrzymali wcześniej leczenie systemowe. (Rekrutacja zamknięta)
 18. Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 oceniające neoadjuwantowe i adjuwantowe leczenie skojarzone niwolumabem i NKTR-214 w porównaniu z monoterapią niwolumabem i w porównaniu ze standardowym leczeniem u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym błonę mięśniową (MIBC) niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną. (Rekrutacja zamknięta)
 19. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną badanie fazy III dotyczące CPI-0610 w skojarzeniu z ruksolitynibem w porównaniu do placebo w skojarzeniu z ruksolitynibem u pacjentów z MF nieleczonych wczesniej inhibitorami JAK. (Rekrutacja zamknięta)
 20. Badanie fazy Ib/II produktu APG-2575 stosowanego w monoterapii lub w połączeniu z innymi produktami leczniczymi/lekami u pacjentów z nawracającą i/lub oporną przewlekłą białaczką limfocytową (CLL)/chłoniakiem z małych limfocytów (SLL).
 21. Otwarte badanie III fazy dotyczące leczenia neoadjuwantowego trastuzumabem derukstekanem (T-Dxd) w monoterapii lub T-Dxd w sekwencji ze schematem THP (paklitaksel + trastuzumab + pertuzumab) w porównaniu do schematu ddAC-THP (doksorubicyna + cyklofosfamid, a następnie THP) u chorych na raka piersi o wysokim ryzyku z nadmierną ekspresją HER2 we wczesnym stadium (DESTINY-Breast11).
 22. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę pirtobrutynibu (LOXO-305) w porównaniu z bendamustyną podawaną w skojarzeniu z rytuksymabem u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową / chłoniakiem z małych limfocytów B (BRUIN-CLL-313). (Rekrutacja zamknięta)
 23. Otwarte, prowadzone bez grupy kontrolnej badanie kliniczne II fazy oceniające przeciwnowotworowe działanie iksabepilonu u pacjentów z miejscową wznową lub przerzutami raka piersi po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i taksanami wybranych na podstawie testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon (Drug Response Prediction, DRP).
 24. Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone jako kontrolowana próba otwarta z randomizacją mające na celu ocenę stosowania tiwozanibu w skojarzeniu z niwolumabem w porównaniu ze stosowaniem tiwozanibu w monoterapii u chorych na raka nerkowokomórkowego, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu jednego albo dwóch rzutów leczenia, przy czym jeden rzut obejmował stosowanie inhibitora punktów kontrolnych układu odpornościowego. (Rekrutacja zamknięta)
 25. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie fazy II oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję ponsegromabu u pacjentów z nowotworami, wyniszczeniem nowotworowym i wysokimi poziomami GDF-15, z następującym po badaniu fakultatywnym okresem leczenia otwartego.
 26. Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające stosowanie pirtobrutynibu (LOXO-305) w porównaniu z ibrutynibem u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową/chłoniakiem z małych limfocytów B".
 27. Randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające stosowanie trilacyklibu w porównaniu z placebo u pacjentów z rozległym rakiem drobnokomórkowym płuca otrzymujących chemioterapię topotekanem.

Badania kliniczne prowadzone aktualnie w WSzS

Powrót na początek strony