Platforma Zakupowa


Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników zamawiającego i wykonawców, informujemy, że od dn. 25.03.2020r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oraz niektóre postępowania na usługi i roboty budowlane, o wartości poniżej progów unijnych wszczęte po tym terminie będą prowadzone w formie elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Zakupowej udostępnionej przez zamawiającego.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie środków komunikacji elektronicznej wiąże się m.in. z tym, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby dać wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji oraz pozyskanie podpisu elektronicznego tym, którzy takowego nie posiadają, Zamawiający wydłuży odpowiednio termin składania ofert.

Wejście na platformę przez link: szpitalbp.eb2b.com.pl

Informujemy, iż postępowania wszczęte od dnia 18 października 2018 r. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych są prowadzone z wykorzystaniem Platformy Zakupowej, natomiast pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.
 
Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy eB2B, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z helpdeskiem, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy

https://szpitalbp.eb2b.com.pl/contact.html
 
Helpdesk jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 pod nr tel.  +48 22 378 39 70, +48 22 258 48 61, +48 22 428 19 28
 
Wejście na platformę przez link: szpitalbp.eb2b.com.pl
 
Instrukcja dla Wykonawców dostępna po zalogowaniu na Platformie Zakupowej w zakładce POMOC

Platforma Zakupowa

Powrót na początek strony