Delegacja bialskiego szpitala w Brześciu

Dyrektorzy WSzS oraz Obwodowego Klinicznego Szpitala Obwodowego w Brześciu

W dniu 6 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej z przedstawicielami Obwodowego Klinicznego Szpitala w Brześciu. Wizyta delegacji z bialskiego szpitala związana była z realizacją wspólnego projektu transgranicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”.

Przez czas pandemii wszelkie konsultacje odbywały się w formie zdalnej. Po dwóch latach możliwe było spotkanie osobiste, podczas którego podsumowano realizację projektu. Zwieńczeniem realizacji będzie konferencja on-line w dniu 27 sierpnia br., podczas której przedstawiciele szpitali i prelegenci omówią zagadnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podsumują zrealizowane działania w ramach projektu.

Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Okres realizacji projektu: 01.03.2019-31.08.2021r.

Uczestnicy projektu:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej — Beneficjent Wiodący,
 • Brzeski Obwodowy Szpital Kliniczny w Brześciu — Beneficjent.

Całkowita wartość projektu: 2.871.512,77 EUR, w tym:

 • wartość zadań realizowanych po stronie WSzS w Białej Podlaskiej: 463.319,73 EUR,
 • wartość zadań realizowanych po stronie Brzeskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Brześciu: 2.408.193,04 EUR.

Dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020: 2.119.111,10 EUR, w tym:

 • WSzS w Białej Podlaskiej: 341.910,09 EUR,
 • Brzeski Obwodowy Szpital Kliniczny w Brześciu: 1.777.201,01 EUR.

W ramach projektu WSzS w Białej Podlaskiej zakupił specjalistyczny sprzęt medyczny dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, Laboratorium Mikrobiologii, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, służący podniesieniu jakości i skróceniu czasu diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych:

 • urządzenie do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastografii,
 • zautomatyzowany  zamknięty  system Real-Time PCR,
 • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego,
 • kontrolowana wytrząsarka obrotowa,
 • system  automatycznego barwienia próbek metodą Grama z pakietem startowym,
 • cieplarki o pojemności 1401i 551,
 • wirówka laboratoryjna z akcesoriami,
 • mikroskop z  dodatkową cyfrową kamerą wideo i  oprogramowaniem do  archiwizacji,
 • urządzenie do automatycznego barwienia mikroskopowych preparatów krwi, szpiku kostnego metodą May-Grunwald z pakietem startowym materiałów zużywalnych.

Jednocześnie w Szpitalu w Białej Podlaskiej zostały zakończone roboty budowlane oraz uruchomiona 11 linia sytemu poczty pneumatycznej w Szpitalu do budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych.

Szpital partnerski w Brześciu na Białorusi dokonał również zakupów i dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego (na Oddział Zakaźny i do Działu Diagnostyki Laboratoryjno-Klinicznej), który podobnie jak w WSzS w Białej Podlaskiej służyć będzie skróceniu diagnostyki podniesieni jakości leczenia pacjentów zakaźnych, ograniczając rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych przez granicę.

W Szpitalu w Brześciu dokonano również dostaw innego sprzętu medycznego, który przysłuży poprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusem SARS-Cov-2 na Białorusi. W ramach projektu WSzS w Białej Podlaskiej zakupił 500 testów do wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zautomatyzowany zamknięty system Real-Time PCR dla Laboratorium Mikrobiologii, przeznaczony do wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-Cov-2 u Beneficjenta Wiodącego.

W ramach projektu odbyły się szkolenia pn. "HCV i HIV/AIDS". Seminaria służyły podniesieniu wiedzy lekarzy i pielęgniarek POZ oraz pielęgniarek szkolnych na temat profilaktyki, diagnostyki leczenia WZW  C oraz  HIV/AIDS. W  ramach projektu odbyły się również szkolenia on-line personelu lekarskiego i pielęgniarskiego szpitali partnerskich w zakresie postępowania z pacjentami chorymi na choroby szczególnie zakaźne, które stanowiły ważne pole do wymiany doświadczeń i wypracowywania przez personel szpitali wspólnych rozwiązań w zakresie postępowania z takim pacjentem.

W ramach projektu w obu szpitalach partnerskich trwały również bezpłatne badania przesiewowe krwi w kierunku zakażenia wirusem HCV - wczesnego rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C, dedykowane mieszkańcom obszaru przygranicznego w zasięgu działania obu szpitali. Osoby, u których wynik badania przesiewowego krwi wykazał podwyższony poziom przeciwciał anty-HCV,  mogli skorzystać z dalszej bezpłatnej diagnostyki w szpitalach, tj. nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastografii.

                                                                                      Rzecznik Prasowy
                                                                                      Magdalena Us

Powrót na początek strony