Poradnia Medycyny Pracy

Lokalizacja poradni

WSzS w Białej Podlaskiej

ul. Terebelska 57-65

Budynek AP (wcześniej Punkt Szczepień i Zakład Patomorfologii) – wejście od ul. Jana II Kazimierza

 

KIEROWNIK

lek. med. Zbigniew Karwacki – specjalista medycyny pracy

 

Rejestracja osobista i telefoniczna

Rejestracja telefoniczna / kontakt: 83 342 06 84
83 414 72 09

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.00

 

Kontakt z poradnią

Rejestracja

83 342 06 84
83 414 72 09

Kierownik 83 414 73 91
Z-ca Kierownika 83 414 73 92

 

Adresy e-mail

medycyna.pracy@szpitalbp.pl

zbigniew.karwacki@szpitalbp.pl

 

Godziny pracy poradni:

poniedziałek 7.30 – 16.00
wtorek 7.30 – 16.00
środa 7.30 – 16.00
czwartek 7.30 – 16.00
piątek 7.30 – 16.00


W poradni przyjmują lekarze medycyny pracy:

 • Agata Prochoruk – lekarz specjalista medycyny pracy, lekarz uprawniony do badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego, lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, lekarz upoważniony do badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
 • Zbigniew Karwacki – lekarz specjalista medycyny pracy, lekarz uprawniony do badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego, lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, lekarz upoważniony do badań lekarskich osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz osób posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

 

Poradnia posiada uprawnienia do:

 • Badań profilaktycznych pracowników i osób przyjmowanych do pracy, również na własny wniosek i pracowników młodocianych,
 • Badań profilaktycznych kierowców transportu drogowego,
 • Badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • Badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 • Badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A, A1, A2, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D, D+E,
 • Badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
 • Wydawania zaświadczeń o niestosowaniu ograniczeń pracy osób niepełnosprawnych,
 • Okresowych  badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej,
 • Wydawania Świadectwa Zdrowia do pracy na statkach morskich,
 • Wydawania Świadectwa Zdrowia pracownika statku żeglugi śródlądowej,
 • Badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • Badań lekarskich osób ubiegających się o pozwolenie lub posiadających pozwolenie na broń,
 • Badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa,
 • Innych badań z zakresu medycyny pracy - sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników, ławników, aplikantów i asesorów, do uczestnictwa w testach sprawnościowych, do konkursów na stanowiska kierownicze, do prawa wykonywania zawodu, do udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Nie wykonujemy badań: kolejowych, lotniczych, odwoławczych, kierowców skierowanych przez starostwo powiatowe lub urząd miasta.

 

Badania profilaktyczne:

Poradnia Medycyny Pracy oferuje badania profilaktyczne, czyli wstępne, okresowe i kontrolne, dla wszystkich grup zawodowych. Można tu wykonać kompleksowo badania m.in. na stanowisko: kierowca (każdej kategorii), kierowca pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, operator dźwigów, wózków jezdniowych, pracowników straży miejskich i gminnych, z pracą na wysokości, promieniowaniem jonizującym, przy komputerze.  Badania wykonywane są zgodnie z wymogami Ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 437 - tekst jednolity) na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Orzeczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku wydają lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. Nr 69 z 1996 r. z późn. zmianami w szczególności z uwzględnieniem nowych wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników w ogłoszonych w Dz. U. z 2020 r. poz. 2131).

Poradnia obejmuje opieką pracowników zakładów pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zakres opieki może dotyczyć: badań profilaktycznych, pełnych lub wybranych badań laboratoryjnych. Wszelkich informacji dotyczących zakresów badań na poszczególne stanowiska pracy, udziela Kierownik Poradni Medycyny Pracy.

Każdy zakład pracy, firma czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zawrzeć umowę cywilno-prawną na wykonywanie świadczeń profilaktycznych przez Poradnię Medycyny Pracy. Zawarcie umowy nic nie kosztuje, nie ma kosztów wynikających z samego faktu podpisania umowy, gdyż obciążenia naliczane są tylko za wykonanie usługi. Faktura za wykonaną usługę wystawiana jest do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Usługi wykonywane bez umowy płatne są przed ich wykonaniem.

 

Baza diagnostyczna:

 • Poradnie specjalistyczne - okulistyczna, otolaryngologiczna, neurologiczna,
 • Badania laboratoryjne,
 • Badania rentgenowskie,
 • Pracownie:
 1. audiometryczna (badanie słuchu),
 2. elektrokardiograficzna (ekg),
 3. badania wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe (nyktometr),
 4. pola widzenia (polomierz komputerowy),
 5. spirometrii (badania wydolności oddechowej).

Pozostała działalność:

 • Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych,
 • Wykonywanie szczepień ochronnych,
 • Udział lekarzy w zakładowych komisjach BHP,
 • Inicjowanie i realizacja promocji zdrowia.

Poradnia Medycyny Pracy

Powrót na początek strony