Odwiedziny

Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Wiedząc jak istotne w powrocie do zdrowia jest wsparcie najbliższych, nie narzucamy godzin odwiedzin, nie mniej jednak odwiedziny nie powinny zakłócać wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych, ciszy nocnej i komfortu pobytu innych pacjentów w oddziale.

Rekomendowanymi godzinami odwiedzin jest czas pomiędzy godz. 11:00-18:00.

Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący Regulamin organizacyjny Szpitala w tym Regulamin Odwiedzin. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać personel ochrony lub Policję.

Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może zostać ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

 

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych mają zakaz:

 • wnoszenia i spożywania na terenie szpitala napojów alkoholowych,
 • palenia wyrobów tytoniowych,
 • posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających oraz obrotu nimi,
 • podawania pacjentom jakichkolwiek leków,
 • handlu obnośnego,
 • wprowadzania zwierząt do budynku szpitala,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • zakłócania spokoju innych pacjentów (w tym filmowania, fotografowania, nagrywania),
 • siadania na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów,
 • dostarczania choremu artykułów spożywczych, których spożywanie zostało mu zabronione przez personel medyczny.

 

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

 • pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni,
 • zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązującymi wytycznymi,
 • wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana,
 • stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala,
 • opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich,
 • kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala,
 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 • szanowania mienia będącego własnością szpitala,
 • ograniczania korzystania z telefonów komórkowych,
 • korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających,
 • osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo oraz zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami epidemiologicznymi,
 • osoby z objawami infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.) nie mogą odwiedzać pacjentów.

 

W przypadku zagrożenia epidemicznego odwiedziny pacjentów mogą zostać ograniczone.

Uwaga!

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego na obszarze RP, odwiedziny pacjentów przebywających na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zostały ograniczone, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 146/22 z dnia 11.08.2022r.

 

Zarządzenie reguluje następujące ZASADY ODWIEDZIN:

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się we wszystkie dni tygodnia
  w godzinach 16.00 – 18.00.
 2. Jednoczasowo na sali chorych może być obecna 1 osoba odwiedzająca przy jednym chorym.
 3. W szczególnych sytuacjach np. w przypadku wizyt pożegnalnych dopuszcza się 2 osoby odwiedzające.
 4. Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą odwiedzać chorych.
 5. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 6. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z oddziału.
 7. Konieczne jest pozostawienie nakrycia wierzchniego w szatni szpitala przed wejściem na oddział.
 8. Osoby z objawami infekcji (gorączka, katar, kaszel biegunka itp.) nie mogą odwiedzać pacjentów.

 

Odwiedziny

Powrót na początek strony