Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Lubelskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

     

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w Białej Podlaskiej:

    Przewodniczący - Dariusz Stefaniuk

    Przedstawiciel Wojewody - Ryszard Szczygieł

    Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego:

  • Barbara Barszczewska
  • Dariusz Litwiniuk
  • Michał Litwiniuk
  • Kamil Paszkowski
  • Janusz Skólimowski

 

KOMPETENCJE RADY SPOŁECZNEJ

1)  Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2)  Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5)  Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Pliki do pobrania

Aktualności

Powrót na początek strony