RODO

Obowiązek informacyjny - ADO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą
21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl

Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane mogą być udostępniane na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 maja 2017 r.) podmiotom i organom wymienionym w tej ustawie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych Art.6 ust.1, lit c i e RODO oraz w szczególności:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane będą przechowywane przez okres: skierowania zrealizowane 5 lat; dokumentacja medyczna 20 lat; dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia 22 lata, zdjęcia RTG 10 lat.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym Art.13 ust.2 lit e. RODO.

Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.

Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej monitoringu wizyjnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – informuje żę:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z siedzibą

  21-500 Biała Podlaska ul. Terebelska 57-65, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl

 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@szpitalbp.pl

 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Monitoringiem objęty jest cały szpital tj wejścia i wyjścia, ciągi komunikacyjne , rejestrowany jest tylko obraz , monitoring jest całodobowy.

 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych Art.6 ust.1, lit f RODO w zw. z art. 23a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (tj.: Dz.U. z 2018r. Z poz. 2190 z późn. zm.)

 6. Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora Danych Osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych.

 9. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały profilowaniu.

 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO

Powrót na początek strony