Specjalizacje lekarzy

Specjalizacje lekarzy i staże kierunkowe w WSzS w Białej Podlaskiej


WSzS jest ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach:
- anestezjologia i intensywna terapia (O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
- chirurgia ogólna (O. Chirurgiczny Ogólny),
- choroby płuc (O. Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej),
- choroby wewnętrzne (O. Chorób Wewnętrznych, O. Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, O. Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej, O. Kardiologiczny),
- choroby zakaźne (O. Obserwacyjno-Zakaźny),
- geriatria (O. Chorób Wewnętrznych i Geriatrii),
- ginekologia onkologiczna (O. Ginekologiczno-Położniczy),
- kardiologia (O. Kardiologiczny),
- medycyna ratunkowa (SOR),
- neonatologia (O. Neonatologiczny),
- neurologia (O. Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym),
- onkologia kliniczna (O. Onkologii Klinicznej),
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu (O. Urazowo-Ortopedyczny),
- otorynolaryngologia (O. Otolaryngologiczny),
- pediatria (O. Dziecięcy),
- położnictwo i ginekologia (O. Ginekologiczno-Położniczy),
- radiologia i diagnostyka obrazowa (Dział Diagnostyki Obrazowej),
- rehabilitacja medyczna (O. Rehabilitacji),
- urologia (O. Urologiczny).

Staże

Lekarze zainteresowani odbyciem stażu kierunkowego w WSzS zobowiązani są złożyć w sekretariacie stosowne podanie na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem stażu.

Podanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe wnioskującego (adres do korespondencji, numer telefonu);
- informację o jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lekarza;
- zakres stażu i nazwę oddziału, na którym miałby on być realizowany;
- preferowany termin realizacji stażu.

Do podania należy załączyć ksero dwóch pierwszych stron karty szkolenia specjalizacyjnego.

Warunkiem koniecznym do odbycia stażu jest zawarcie porozumienia pomiędzy jednostką prowadzącą specjalizację a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, regulującego kwestię ubezpieczenia lekarza. Informację na temat aktualnie obowiązujących porozumień można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych (pokój 34, tel. 83 414 72 47).

Ustalenie terminu stażu z ordynatorem danego oddziału nie jest wystarczające do umożliwienia odbycia stażu w WSzS. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Dyrektor.

Lekarz ubiegający się o staż w WSzS powinien posiadać:
- aktualne profilaktyczne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż.,
- aktualne i prawidłowe wyniki badań lekarskich określone w odpowiednich przepisach sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarz odbywa staż kierunkowy pod kierunkiem lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika jednostki realizującej staż kierunkowy, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


Wszelkie zmiany lub rezygnację z odbywania stażu/szkolenia specjalizacyjnego w WSzS należy niezwłocznie zgłosić na piśmie lub telefonicznie do Działu Służb Pracowniczych (pokój 34, tel. 83 414 72 47).

 

Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 125).
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.01.2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26).

Powrót na początek strony