Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI PRZEZ KREWNYCH LUB OSOBY WSKAZANE PRZEZ PACJENTA

Mając na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i ułatwienie adaptacji naszych pacjentów do szpitalnych warunków podczas hospitalizacji, zachęcamy krewnych i inne osoby do udziału w sprawowaniu opieki.

 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez rodzinę lub osobę wskazaną przez siebie lub upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego. Udział rodziny lub osób upoważnionych do dodatkowej opieki w trakcie pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym ma za zadanie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa pacjenta, ułatwić mu adaptację w środowisku szpitalnym oraz umożliwić zaspokajanie potrzeb pacjenta w trakcie hospitalizacji, których samozaspokojenie ze względu na stan zdrowia jest utrudnione.
 • Rodzina lub osoba wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnione przez rodzica/opiekuna prawnego mogą uczestniczyć w zabiegach pielęgnacyjnych lub sprawować dodatkową opiekę pielęgnacyjną za zgodą pacjenta i po  konsultacji z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką odpowiedzialną za danego pacjenta.
 • Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska, członek rodziny lub inna osoba wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego i/lub przez pacjenata, keżeli wyraża on taką wolę, jednak osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności tejże osoby przy ich udzielaniu ze względów medycznych m. in. w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 • Osoby bliskie, dotknięte chorobą zakaźną nie mogą realizować czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych przy pacjencie.
 • Osoby bliskie, które angażują się w realizację czynności pielenacyjnych i opiekuńczych są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad podczas pobytu w oddziale, polegajacych na zakazie:
   • wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzajacych, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
   • wstępu na teren Szpitala dla osób odwiedzających pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych środków,
   • handlu obnośnego,
   • wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala,
   • prowadzenia głośnych rozmów,
   • zakłócania spokoju innych pacjentów,
   • siadania na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów,
   • dostarczania choremu artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez personel medyczny.
 • Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonym narkotykami albo naruszajacym w sposób rażący Regulamin Organizacyjny Szpitala. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala personel ma obowiązek wezwać personel ochrony lub Policję.
 • Dyrektor Szpitala lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w danym oddziale lub w całym Szpitalu w przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na konieczność zapewnienia właściwych warunków przebywania innym pacjentom.
 • W godzinach nocnych przebywanie w oddziale szpitalnym osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez dorosłego pacjenta może się odbywać wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 • W Oddziale Dziecięcym i innych oddziałach szpitalnych, w których hospitalizowane są dzieci, zalecane jest przebywanie rodziców/opiekunów lub osób wskazanych przez rodzicó przez całą dobę przy dziecku (1 osoba).
 • W oddziałach, w których hospitalizowane sa dzieci, konieczne jest przestrzeganie zasad kontrolowanego dostępu do małoletnich pacjentów - ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w oddziale szpitalnym.

Obowiązki rodziców lub innych osób opiekujących się dziećmi

 • Rodziców lub inne osoby opiekujące się dziećmi zobowiązuje się do każdorazowego uzgodnienia z lekarzem lub pieleniarką dyżurną możliwości opuszczenia oddziału przez dziecko. Każde opuszczenie musi być poprzedzone informacją określającą gdzie i na jaki czas opiekun wychodzi z dzieckiem.
 • Po powrocie z dzieckiem do oddziału, opiekun ma obowiązek poinformować o powrocie osobę, której zgłoszono wyjście.
 • Zakończenie w danym dniu sprawowania dodatkowej opieki i pozostawienie małoletniego pacjenta na sali szpitalnej, należy przed opuszczeniem oddziału zgłosić personelowi pielęgniarskiemu.

Wykaz czynności pielęgnacyjnych, które mogą być wykonywane w ramach dodatkowej opieki pielęgnacyjnej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • przebywanie najbliższych w oddziale,
 • kontakt przez dotyk np. głaskanie, trzymanie za rękę,
 • kontakt werbalny - mówienie do pacjenta, nawet nieprzytomnego np. opowiadanie o sprawach, które były mu bliskie przed hospitalizacją.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 • pomoc przy toalecie całego ciała,
 • zmiana bielizny osobistej,
 • pomoc przy uruchamianiu,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • towarzyszenie pacjentce,
 • obecność przy porodzie (1 osoba).

Pozostałe oddziały

Czynności związane z utrzymaniem właściwego stanu higieny:

 • toaleta ciała w łóżku,
 • kąpiel/mycie w łazience,
 • mycie głowy,
 • podanie basenu, kaczki,
 • zmiana pieluchomajtek,
 • ścielenie łóżka bez zmiany bielizny,
 • ścielenie łóża ze zmianą bielizny (pościelowej, osobistej).

Czynności związane ze sprawnością ruchową:

 • pomoc przy wstawaniu z łóżka,
 • pomoc przy chodzeniu,
 • pomoc w zapewnianiu wygodnej pozycji siedzącej,
 • obracanie na bok, pomoc w zmianie pozycji.

Czynności związane z karmieniem:

 • karmienie,
 • zwilżanie ust,
 • podawanie płynówdo picia.

WAŻNE:

Inne czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze nie wymienione w powyższym wykazie wymagają zgłoszenia personelowi medycznemu i uzyskania zgody na ich wykonanie.

Przynoszenie i podawanie pacjentowi do spożycia produktów spożywczych wymaga każdorazowo konsultacji z lekarzem sprawującym opiekę nad pacjentem lub skierowania zapytania w tej sprawie do lekarza za pośrednictwem pielęgniarki.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Powrót na początek strony