Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

                               

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Brzeskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Brześciu realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel Tematyczny 3: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych. W dniu 16.08.2018 roku WSzS w Białej Podlaskiej podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju RP umowę grantową o wdrożenie  i dofinansowanie projektu w ramach Programu.   

W dn. 17.08.2018 r. szpitale partnerskie podpisały umowę partnerską w zakresie wspólnej realizacji projektu.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców obszaru przygranicznego, poprawa dostępności do usług zdrowotnych oraz podniesienie świadomości dotyczącej zagrożenia chorobami zakaźnymi.

Współpraca obu szpitali polegać będzie na wypracowaniu wspólnych procedur postępowania z chorymi szczególnie zakaźnymi, szkoleniu personelu medycznego, realizacji badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania WZW C oraz możliwości równoczesnego przebadania się w kierunku HIV/AIDS, akcji informacyjnej dla mieszkańców w celu podniesienia świadomości o problemie zdrowotnym WZW C. Ponadto w ramach projektu nastąpi rozbudowa zaplecza infrastrukturalnego szpitali, co przyczyni się do stworzenia kompletnego systemu do diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych.   


Okres realizacji projektu: 01.03.2019-28.02.2021

Uczestnicy projektu:
1.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej - Beneficjent Wiodący
2.    Brzeski Obwodowy Szpital Kliniczny w Brześciu - Beneficjent

Całkowita wartość projektu: 2.871.512,77 EUR, w tym:
•    wartość zadań realizowanych po stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej:
      463.319,73 EUR,
•    wartość zadań realizowanych po stronie Brzeskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Brześciu: 2.408.193,04 EUR.

Dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: 2.119.111,10 EUR, w tym:
•    Beneficjent Wiodący (WSzS w Białej Podlaskiej): 341.910,09 EUR,
•    Beneficjent (Brzeski Obwodowy Szpital Kliniczny w Brześciu): 1.772.201,01 EUR.

W ramach projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Beneficjent Wiodący) zakupił specjalistyczny sprzęt medyczny służący podniesieniu jakości i skróceniu czasu diagnozy i leczenia pacjentów z podejrzeniem wystąpienia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych, w tym:
      • urządzenie do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastograficzną
      • zautomatyzowany  zamknięty system Real-Time PCR
      • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
      • kontrolowana wytrząsarka obrotowa
      • system automatycznego barwienia próbek metodą Grama z pakietem startowym metodą Gram
      • cieplarka o pojemności około 140l
      • cieplarka  o pojemności około 55l
      • wirówka laboratoryjna z akcesoriami
      • mikroskop z dodatkową cyfrową kamerą wideo i oprogramowaniem do archiwizacji

Szpital partnerski w Brześciu na Białorusi dokonał również zakupów i dostaw specjalistycznego sprzętu medycznego, który podobnie jak w WSzS w Białej Podlaskiej służyć będzie skróceniu diagnostyki podniesieni jakości leczenia pacjentów zakaźnych, ograniczając rozprzestrzenianie się  chorób zakaźnych przez granicę, m. in.:

  • urządzenie do nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastograficzną
  • zautomatyzowany aparat do barwienia preparatów metodą Gram z preparatem do szkiełek i wirówką cytotoksyczną z pakietem startowym
  • automatyczny ekspresowy system PCR w czasie rzeczywistym z pakietem startowym
  • analizator PCR w czasie rzeczywistym z pakiet startowym
  • termostat PCR-box
  • wirówki wysokoobrotowe
  • zestaw do półautomatycznych testów IFA
  • automatyczny analizator moczu z pakietem startowym
  • zautomatyzowany system do elektroforezy o wysokiej rozdzielczości do testów immunofiksacji.

Obecnie w obu szpitalach prowadzone są również zakupy innego sprzętu medycznego, które przysłużą poprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce i na Białorusi. Działanie te jest niezbędne do zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wśród mieszkańców obszaru porzygranicznego.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przyczyni się również do ustanowienia dwóch wyspecjalizowanych ośrodków po obu stronach granicy w zakresie szybkiej i wczesnej diagnozy, leczenia zakaźnych pacjentów koronawirusem SARS-Cov-2 i ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 poprzez granicę polsko-białoruską.

Jednocześnie Beneficjent Wiodący przeprowadził przetarg i podpisał umowę z wykonawcą na realizacje robót budowlanych w zakresie rozbudowy sytemu poczty pneumatycznej (linia nr 2) do budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych  oraz przystępuje do zakupów innego sprzętu laboratoryjnego do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratorium Mikrobiologicznego.


W dniach 24-25.10.2019 r. odbyła się konferencja otwarcia projektu w Janowie Podlaskim. W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście m. in. z Białegostoku, Warszawy, Lublina, Łodzi, reprezentujący dziedzinę epidemiologii i chorób zakaźnych, przedstawiciele władz samorządowych, Konsulatu Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, pracownicy Szpitala Obwodowego w Brześciu i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, goście z innych szpitali oraz lokalne media. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i pogłębienia wzajemnej współpracy jednostek ochrony zdrowia z Polski i Białorusi nt. leczenia i diagnostyki chorób zakaźnych na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym  oraz przyczyniła się do szerokiego rozpowszechnienia informacji o projekcie, jego rezultatach i celach, jak i współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

W dn. 14-15.02.2020 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyły się szkolenia pn. "HCV i HIV/AIDS", które były dedykowane lekarzom POZ oraz pielęgniarkom POZ i pielęgniarkom szkolnym. Seminaria służyły podniesieniu wiedzy kadry medycznej (pierwsze ogniwo skoordynowanej opieki zdrowotnej pacjentów) na temat profilaktyki, diagnostyki leczenia WZW C oraz AIDS/HIV oraz podniesieniu świadomości społeczeństwa o problemach zdrowotnych.


W ramach projektu w obu szpitalach partnerskich trwają bezpłatne badania przesiewowe krwi w kierunku zakażenia wirusem HCV - wczesnego rozpoznania wirusowego zapalenia wątroby typu C, dedykowane mieszkańcom obszaru przygranicznego w zasięgu działania obu szpitali. Osoby, u których wynik badania przesiewowego krwi wykaże podwyższony poziom przeciwciał anty-HCV, mogą skorzystać z dalszej  bezpłatnej  diagnostyki w szpitalach, tj. nieinwazyjnego badania wątroby metodą elastografii.

Powrót na początek strony