Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane(...)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z innymi podmiotami leczniczymi realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne,z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. W dniu 29.12.2017 roku Szpital podpisał z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie  projektu.             

                              
Projekt  ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności podniesienia standardów postępowania medycznego w sześciu szpitalach na terenie Województwa Lubelskiego, przyczyniając się również do poprawy rezultatów leczenia pacjentów oraz wzrostu kompleksowości i ciągłości opieki.       

                         
Projekt obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (remont, budowa, rozbudowa) obiektów ochrony zdrowia oraz dostawy sprzętu i wyposażenia w podmiotach leczniczych, które wspólnie realizują Przedsięwzięcie.


Partnerzy projektu:
1.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider),
2.    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner),
3.    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner),
4.    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   
       Lublinie (partner),
5.    Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (partner),
6.    Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (partner).

Realizacja projektu pozwoli na:
•    zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa lubelskiego,
•    uruchomienia w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności,
•    poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
•    przesunięciu ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej,
•    optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych,
•    wymianę zużytych wyrobów medycznych,
•    podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu pacjentów i ich rodzin,
•    racjonalizację łóżek szpitalnych.

Zaplanowane działania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej obejmują  modernizację i rozbudowę istniejącego Bloku Operacyjnego (w tym 2 z 5 sal operacyjnych) w celu utworzenia sali hybrydowej. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania:
•    opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej;
•    opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej;
•    roboty budowlane;
•    zakup aparatury medycznej i wyposażenia.


Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to 30.11.2020 r.


Całkowita wartość projektu: 207 964 093,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 175 673 124,96 PLN
Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 13 625 000,00 PLN

Powrót na początek strony