Prawo do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  3.1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne, z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  3.2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  3.3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
  3.4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  3.5. Na informatycznym nośniku danych.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę z wyjątkiem udostępniania dokumentacji organom rentowym oraz wojewódzkiej komisji ds. spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz pacjentowi, albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 6. Wysokość opłaty określona jest w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

 

Powrót na początek strony